CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Tin tức
Chế tạo máy CNC sản xuất cốt thép ốp bê-tông kích thước lớn

Coâng ty TNHH MTV Vieän maùy vaø Duïng cuï coâng nghieäp ñaõ nghieân cöùu, cheá taïo thaønh coâng maùy CNC saûn xuaát coát theùp cuûa oáp beâ-toâng kích thöôùc lôùn. Öu ñieåm cuûa thieát bò laø tích hôïp phöông phaùp haøn tieáp ñieän trôû tieáp xuùc vôùi ñieàu khieån CNC baûo ñaûm chaát löôïng moái haøn.

Giaù thaønh thieát bò do coâng ty cheá taïo chæ baèng töø 40 ñeán 60% thieát bò nhaäp khaåu cuøng loaïi. Nhieàu doanh nghieäp coù theå chuû ñoäng ñaàu tö daây chuyeàn saûn xuaát oáp beâ-toâng hieän ñaïi, chaát löôïng cao vôùi giaù thaønh hôïp lyù. Saûn phaåm noùi treân ññöôïc nhieàu nôi ñaët mua nhö: Chi nhaùnh Coâng ty coå phaàn vaät lieäu Soâng Ðaùy, Coâng ty beâ-toâng 620...

(Nhandan)  LT

 
TIN KHÁC
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội