CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Tin tức
Triển khai quy hoạch điện VII: Khó khăn vẫn là thu xếp vốn

Nhaèm kòp giaûi quyeát nhöõng khoù khaên trong vieäc trieån khai quy hoaïch ñieän VII, ngaøy 28/6, Coång thoâng tin ñieän töû Chính phuû toå chöùc buoåi toïa ñaøm tröïc tuyeán vôùi chuû ñeà “Trieån khai Quy hoaïch phaùt trieån ñieän löïc quoác gia giai ñoaïn 2011-2020 vaø nhöõng vaán ñeà caàn thaùo gôõ”.

Taïi buoåi toïa ñaøm, caùc nhaø quaûn lyù ñaõ giaûi ñaùp nhöõng vaán ñeà lieân quan cuõng nhö cuøng nhau tìm caùch khaéc phuïc nhöõng toàn taïi ñeå vieäc trieån khai quy hoaïch ñieän VII trong thôøi gian tôùi ñöôïc thuaän lôïi. Vôùi caâu hoûi, Taäp ñoaøn Ñieän löïc Vieät Nam (EVN) töøng tham gia thöïc hieän Quy hoaïch ñieän VI, trong ñoù, moät soá döï aùn ñaõ bò chaäm tieán ñoä, tình traïng naøy lieäu coù xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän Quy hoaïch ñieän VII vaø tình traïng thieáu voán lieäu coù xaûy ra? Theo Phoù toång giaùm ñoác EVN, trong sô ñoà quy hoaïch ñieän VI, töø 2006-2010, EVN hoaøn thaønh, ñaùp öùng 80% coâng suaát nguoàn cuûa caùc nhaø maùy ñieän, ñöa vaøo vaän haønh hôn 65% km ñöôøng daây löôùi ñieän truyeàn taûi. Thöïc hieän quy hoaïch ñieän VII coù giai ñoaïn giao thôøi töø 2011-2015, EVN ñaõ chuaån bò caùc noäi dung, thuû tuïc ñaàu tö, thu xeáp nguoàn voán, moät soá döï aùn ñaõ khôûi coâng cho giai ñoaïn naøy.

Ñeán nay, EVN ññöa vaøo vaän haønh hôn 27% löôïng coâng suaát theo yeâu caàu; phaán ñaáu ñaùp öùng ñöôïc tieán ñoä 9 coâng trình troïng ñieåm cung caáp ñieän cho mieàn Nam töø 2013 trôû ñi laø ñöôøng daây 500 KV Pleiku- Myõ Phöôùc- Caàu Boàng, 220 KV Ñaék Noâng-Phöôùc Long-Bình Long, caùc nhaø maùy ñieän trong khu vöïc mieàn Taây Nam Boä nhö Duyeân Haûi 1, Duyeân Haûi 3, OÂ Moân 1…, naâng caáp caùc tuï buø cho ñöôøng daây 500 KV. Veà vieäc nguoàn voán thieáu coù aûnh höôûng tôùi tieán ñoä cuûa quy hoaïch, trong giai ñoaïn 2011-2015, EVN coù nhu caàu ñaàu tö hôn 500.000 tyû ñoàng, nhöng môùi thu xeáp ñöôïc hôn 315.000 tyû ñoàng (62-63%), coøn thieáu hôn 180.000 tyû ñoàng. EVN ñang kieán nghò vôùi Chính phuû ñeå thu xeáp nguoàn voán trong nöôùc cho phaàn coøn thieáu naøy.

Chia seû khoù khaên vôùi ngaønh ñieän, Boä Taøi chính cho raèng, thieáu voán laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng chaäm tieán ñoä cuûa caùc döï aùn. Caùc taäp ñoaøn lôùn cuûa chuùng ta thöïc hieän caùc döï aùn quy moâ lôùn, thôøi gian daøi, voán ñaàu tö lôùn. Trong khi ñoù, caùc nhaø ñaàu tö cuûa Vieät Nam coù tieàm löïc voán khoâng lôùn, neân coù nhöõng thôøi kyø khoâng ñöôïc chuû ñoäng trong vieäc thu xeáp voán tham gia caùc döï aùn. Ngay trong caân ñoái nguoàn voán haøng naêm, chuùng ta cuõng phaûi troâng chôø vaøo nguoàn voán beân ngoaøi raát nhieàu, phía Vieät Nam chuû ñoäng chæ ñöôïc khoaûng 70 ñeán 80%.

Ngoaøi hai khoù khaên chính laø voán vaø giaûi phoùng maët baèng, thì moät khoù khaên nöõa ñoùng vai troø nhaát ñònh trong vieäc trieån khai döï aùn ñieän laø naêng löïc chuû ñaàu tö, nhaø thaàu. Chính vì vaäy, trong thôøi gian tôùi Boä Coâng Thöông seõ cuøng vôùi caùc taäp ñoaøn nhaø nöôùc lôùn, chòu traùch nhieäm chính trong trieån khai toång sô ñoà ñieän VII nhö Taäp ñoaøn Ñieän löïc Vieät Nam , Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam, Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Than – Khoaùng saûn Vieät Nam, caùc boä, ngaønh… seõ tích cöïc vaøo cuoäc ñeå giaûi quyeát toát hôn caùc khoù khaên treân.

Xoay quanh vaán ñeà trieån khai quy hoaïch ñieän VII coù vaáp phaûi tình traïng thieáu ñieän do caùc döï aùn ñaàu tö chaäm treã nhö quy hoaïch ñieän VI tröôùc ñaây, Vieät Nam töøng ñoái maët vôùi tình traïng thieáu ñieän nghieâm troïng naêm 2010 - naêm thôøi tieát khoâ haïn nhaát trong 50 naêm trôû laïi ñaây do möïc nöôùc caùc hoà thuûy ñieän ñaõ khoâng ñuû nhö döï kieán. Maët khaùc, trong toång sô ñoà phaùt trieån ñieän VI, trong quaù trình ñaàu tö, nhieàu döï aùn trieån khai chaäm so vôùi tieán ñoä. Do vaäy, ñaây cuõng laø nguyeân nhaân chuû quan khoâng nhoû daãn tôùi vieäc khoâng ñuû nguoàn cung öùng ñieän, ñaùp öùng ñuû ñieän cho ñôøi soáng xaõ hoäi. Ruùt kinh nghieäm töø vieäc trieån khai caùc toång sô ñoà ñieän VI, giai ñoaïn tôùi, Chính phuû, Boä Coâng Thöông cuõng nhö caùc boä, ngaønh lieân quan tích cöïc trieån khai caùc giaûi phaùp khaéc phuïc.

Veà giaûi phaùp ñaåy nhanh tieán ñoä trieån khai thò tröôøng phaùt ñieän caïnh tranh; coâng khai, minh baïch giaù ñieän, Thöù tröôûng Boä Coâng Thöông Hoaøng QuoácVöôïng khaúng ñònh, töø ngaøy 1/7/2012 seõ chính thöùc huy ñoäng caùc nhaø maùy ñieän, thanh toaùn tieàn ñieän cho caùc nhaø maùy theo baûn chaøo cuûa hoï. Ñaây laø böôùc ñi ñaàu tieân ñeå tieán tôùi thò tröôøng baùn leû caïnh tranh. Vaø thò tröôøng baùn leû caïnh tranh theo loä trình ñöôïc pheâ duyeät trong Quyeát ñònh 26 cuûa Thuû töôùng Chính phuû coù khaû naêng seõ hình thaønh töø naêm 2022. Theo chæ ñaïo cuûa Chính phuû, chuùng ta ñang coá gaéng ruùt ngaén quaù trình chuaån bò töø nay ñeán naêm 2022 ñeå laøm sao thò tröôøng baùn leû caïnh tranh coù theå khôûi ñoäng sôùm hôn../.

(Tamnhin) ÑL

 

 
TIN KHÁC
> Diễn đàn logistics Việt Nam 2018: "Logistics kết nối các vùng tăng trưởng kinh tế"
> Thủ tướng thăm Nhật Bản: Các thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỷ USD
> Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Niu Di lân
> Sử dụng nhiên liệu sinh học: Giá trị về kinh tế và hữu ích với môi trường, sức khỏe
> Hội nghị cấp cao về phát triển ngành Năng lượng ở Việt Nam
> Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy tăng trưởng
> Nguồn nhân lực Việt trước ngưỡng cửa 4.0
> Hiến kế thúc đẩy phát triển công nghiệp Việt Nam
> Hiến kế các giải pháp phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam
> Hà Nội phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2016 – 2020
> Rà soát các chính sách thuế để thúc đẩy phát triển ngành thép
> Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025
> Quy hoạch "Phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt - Lào và Việt - Campuchia"
> Kế hoạch hành động của ngành Công Thương trong lĩnh vực thủy điện
> Bộ Công Thương thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn quy hoạch thép
> Da giầy Việt Nam được tin tưởng hơn tại EU
> Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Sử dụng năng lượng tiết kiệm là yêu cầu cấp thiết
> Việt Nam đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Singapore
> Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2016: Thách thức cho phát triển bền vững
> Tầm nhìn quá xa, mục tiêu quá nhiều: Việt Nam thua cả châu Phi
> Tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại An-giê-ri
> Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020
> Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
> Ngành Công Thương phải tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
> Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành của IIASA
> Thủ tướng: 10 điểm phải sửa về môi trường kinh doanh
> Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2016
> Xây dựng chiến lược Thương hiệu Quốc gia ngành thực phẩm Việt Nam
> Tận dụng triệt để nguồn chất thải bùn đỏ
> TP.HCM: Giá trị sản xuất tại các KCX- KCN tăng cao
> Thành lập mới một số khu công nghệ cao
> Cần minh bạch phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản
> Tăng cường quản lý tài nguyên, tiết giảm chi phí sản xuất
> Gia tăng đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may
> Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp xã giao Tân Chủ tịch của Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Mê Công – Nhật Bản
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và Đoàn Doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
> Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam
> Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Lai Châu năm 2014
> Incentra hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến đầu tư, thương mại vào Nga
> Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp Cơ quan hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan
> Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí
> Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út
> TPP cơ hội để Việt Nam cải cách
> Phát triển thương hiệu ngành công nghiệp may Hà Nội
> Kỳ họp lần thứ tư Nhóm Công tác hợp tác thương mại Việt Nam – Trung Quốc
> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng TPP tại Xinh-ga-po
> Bộ Công Thương: Khởi công 3 dự án lớn đầu năm 2014 tại Kiên Giang
> Tái cơ cấu Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương: Một năm nhìn lại
> Hội nghị Tổng kết Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 và kế hoạch triển khai chương trình năm 2014
> Việt Nam từ bỏ ôtô cá nhân: Đừng mơ giá rẻ?
> Chiến lược Xuất khẩu: Phát triển ngành có hàm lượng công nghệ cao
> Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
> Nghệ An phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
> Pháp chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu chiến lược và dự báo với Việt Nam
> Hội thảo "Việt Nam – đối tác chiến lược mới của Pháp" tại Paris
> Nghệ An: Cơ bản hoàn thành đề án khuyến công quốc gia năm 2013
> Bắc Ninh thu hút đầu tư gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ
> Ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam sau gần 20 năm xây dựng
> Chiến lược mua - bán, sáp nhập doanh nghiệp để tăng trưởng đột phá
> Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm có nhiều đột phá
> Bắc Ninh: 7 giải pháp tăng hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài
> Thành phố Hồ Chí Minh: 7 kinh nghiệm thu hút FDI vào các khu công nghiệp, khu chế xuất
> Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may Việt Nam
> Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
> Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và giải pháp
> Mười bài học trong phát triển kinh tế
> Việt Nam là trung tâm sản xuất kĩ thuật mới của châu Á
> Bắc Ninh: 7 giải pháp tăng hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài
> Nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI công nghệ cao
> Ngành dệt - may, da giày cần tích cực huyển hướng
> Sản phẩm túi nhôm TikTak: ưu điểm nổi bật của ngành thực phẩm chế biến
> Thu hút đầu tư nước ngoài ở Hải Dương và những giải pháp phát triển
> Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần phải có những chính sách cụ thể
> Công nghệ sản xuất vữa khô trộn sẵn
> Sản phẩm nhuộm bằng chất màu tự nhiên
> Đổi mới công nghệ, phát triển bền vững ngành Than Việt Nam
> Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh dịch vụ-công nghiệp vào năm 2020
> Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh dán nhãn Doanh nghiệp xanh để tăng kích cầu tiêu dùng xanh
> Hà Nội đầu tư 8.500 tỷ đồng phát triển các làng nghề
> Những giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Công Thương Thái Bình
> Tìm hướng đi cho sản phẩm công nghiệp nông thôn
> Công nghiệp - mũi nhọn cho phát triển kinh tế của Hòa Bình
> Hỗ trợ doanh nghiệp bằng những chính sách thiết thực
> Công nghiệp hóa không quên nông nghiệp
> Khắc phục khó khăn cho nền kinh tế: Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
> Cần chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam
> Khai thác có hiệu quả thị trường nông thôn
> Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế
> Phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam
> Tự cung cấp điện nhờ tận dụng năng lượng nhiệt thải
> Thiết bị trộn và rót sơn
> Ra mắt cổng thông tin tìm kiếm thuần Việt
> Công ty đóng tàu Hạ Long bàn giao tàu hàng 53 nghìn tấn
> Đồng Tháp chủ động phát triển công nghiệp hỗ trợ
> Đưa công nghiệp ô tô vào nhóm công nghệ cao
> Những sản phẩm sữa mới
> Bộ Công Thương bổ sung thêm 14 mặt hàng trong nước đã sản xuất được
> Bảo đảm phân bón cho sản xuất nông nghiệp năm 2013
> Vĩnh Phúc coi trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ
> Hà Nội sẽ đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp
> Hướng đi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
> Hóa học xanh trong ngành công nghiệp dệt nhuộm
> Doanh nghiệp nước giải khát tăng tốc đầu tư
> Hội nghị ngành công thương 14 tỉnh thành phố vùng Trung du miền núi Bắc bộ.
> Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013: Mục tiêu kép - Thách thức và hiện thực hóa
> Những yếu tố cơ bản cần cho sự phát triển của công nghiệp ôtô Việt Nam
> Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư nước ngoài
> Làn sóng mới từ Nhật Bản
> Triển khai quy hoạch điện VII: Khó khăn vẫn là thu xếp vốn
> Mỗi doanh nghiệp nên biết chủ động phòng tránh tranh chấp thương mại
> Làn sóng đầu tư vào các dự án kéo sợi, dệt, nhuộm
> Thương mại điện tử - kênh xuất khẩu hữu hiệu
> Khắc phục tồn tại, tăng đầu tư vào các khu kinh tế ven biển
> Hà Nội phát triển hệ thống thương mại hiện đại
> Khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh Miền Trung - những bất cập
> Cần bắt tay ngay vào hành động tái cơ cấu thực sự ba lĩnh vực ưu tiên
> Chương trình đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng tại khu vực Nam Bộ
> Tài nguyên của trái đất đã bị khai thác quá mức
> Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
> Định hướng và một số công cụ thâm nhập thị trường nhằm tăng giá trị xuất khẩu
> Việt Nam và Nhật Bản hợp tác khai thác, chế biến đất hiếm
> Hiện thực hóa tiềm năng điện gió
> Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh nghiệm từ Nhật Bản
> Xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao
> Gắn chặt cắt giảm đầu tư công với thúc đẩy đầu tư tư nhân
> Các giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
> Để các khu kinh tế cửa khẩu tận dụng hết lợi thế tiềm năng
> Xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ thông suốt các loại thị trường
> TP Hồ Chí Minh - trọng điểm phát triển công nghệ cao của cả nước
> Môi trường đầu tư lành mạnh - điều mong ước của nhà tư vấn
> Thân thiện với môi trường: Hành động thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp
> Sản xuất ô tô trong vòng xoáy phí: Ngân sách hụt lớn
> Những vấn đề đặt ra trong tái cấu trúc Tập đoàn Dệt may Việt Nam
> Phát triển cơ khí Việt Nam - cần điều chỉnh lại chính sách cho phù hợp
> Ưu tiên cứu doanh nghiệp
> Hà Nội tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi
> Dệt may Việt Nam sau 5 năm hội nhập WTO
> Cấu trúc lại hệ thống doanh nghiệp Việt Nam và những việc cần làm
> Nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp thời gian tới
> Dệt may Việt Nam sau 5 năm hội nhập WTO
> Cấu trúc lại hệ thống doanh nghiệp Việt Nam và những việc cần làm
> Nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp thời gian tới
> Vốn với DN vừa và nhỏ: Khó cả tiếp cận lẫn hấp thụ
> Thu hút FDI hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
> Văn bản mới
> Khánh thành nhà máy cà phê hòa tan lớn nhất châu Á
> Việt Nam khánh thành nhà máy chế biến gạo xuất khẩu tại Campuchia
> Quảng Trị xây dựng nhà máy chế biến cao su
> Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 hòa lưới điện quốc gia
> 8 tiêu chí của sản phẩm mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia
> Việt Nam tích cực triển khai cam kết về sử dụng năng lượng nguyên tử
> Phát triển xanh - kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam
> Định hướng công nghệ khai thác – tuyển quặng titan sa khoáng trong tầng cát đỏ
> Củng cố và mở rộng thị trường châu Âu
> Thành tựu , định hướng xây dựng và phát triển KCN, KCX Việt Nam
> Việt Nam cần sớm tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư từ Nhật Bản
> Thu hút, ổn định lâu dài nguồn nhân lực tại doanh nghiệp các tỉnh phía Nam
> Doanh nghiệp Việt cần tăng cường gắn kết để cùng phát triển
> Hiện trạng phát triển ngành máy và thiết bị phục vụ nông nghiệp của Việt Nam
> Dệt may đón xu hướng tiêu dùng mới ở châu Âu
> Tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực của Hà Nội
> Quan hệ bốn “nhà” trong sản xuất bông
> Quan hệ bốn “nhà” trong sản xuất bông
> Bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái khu công nghiệp, khu chế xuất
> Yêu cầu loại bỏ các dự án thủy điện chiếm nhiều đất rừng
> Thái Bình triển khai các chương trình, biện pháp tiết kiệm điện
> Làn sóng mới từ Nhật Bản
> Triển khai quy hoạch điện VII: Khó khăn vẫn là thu xếp vốn
> Quảng Ninh: Thu hút FDI công nghệ sạch làm động lực phát triển kinh tế
> Doanh nghiệp dệt may coi trọng thị trường trong nước
> Chiến lược quốc gia An tồn thực phẩm giai đoạn 2011-2020
> Phong cách sống thân thiện môi trường
> Nhà máy điện gió Bạc Liêu sắp hòa lưới điện quốc gia
> Tăng trưởng kinh tế giảm 3,2% vì biến đổi khí hậu?
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội