CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Tin tức
Bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái khu công nghiệp, khu chế xuất

Phaùt trieån KCN, KCX: thaønh töïu vaø thaùch thöùc...

Phaùt trieån KCN, KCX: thaønh töïu vaø thaùch thöùc

Khôûi ñaàu töø naêm 1991 vôùi vieäc thaønh laäp Khu cheá xuaát Taân Thuaän, tính ñeán nay, caû nöôùc coù 173 khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát (KCN, KCX) ññi vaøo hoaït ñoäng. Caùc KCN, KCX ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp to lôùn vaøo nhöõng thaønh töïu kinh teá - xaõ hoäi nöôùc ta. KCN, KCX tieáp tuïc laø nhaân toá quan troïng thuùc ñaåy taêng tröôûng coâng nghieäp; taêng khaû naêng thu huùt voán trong vaø ngoaøi nöôùc; nhaän chuyeån giao coâng ngheä môùi, taïo nguoàn haøng xuaát khaåu vaø giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng; taïo ra hôn 2 trieäu vieäc laøm; giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp ñaït treân 30 tæ USD/naêm, chieám xaáp xæ 35% GDP caû nöôùc. Ñoàng thôøi, giaù trò xuaát khaåu taêng khoâng ngöøng töø 8 tæ USD naêm 2006 leân 18,5 tæ USD naêm 2010, chieám 25,83% toång giaù trò xuaát khaåu caû nöôùc. Tyû suaát ñaàu tö caùc döï aùn trong KCN, KCX cao hôn 1,4 laàn caùc döï aùn trung bình caû nöôùc…

Beân caïnh nhöõng thaønh töïu treân, trong quaù trình phaùt trieån, caùc KCN, KCX ñang phaûi ñoái maët vôùi nhöõng thaùch thöùc veà oâ nhieãm moâi tröôøng,  caûn trôû quaù trình phaùt trieån cuûa doanh nghieäp, gaây haäu quaû xaáu ñeán söùc khoûe coäng ñoàng daân cö. Theo thoáng keâ, chæ coù 105/173 KCN, KCX coù coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi, chieám 60,6%. Vì leõ ñoù, coù tôùi 55% löôïng nöôùc thaûi xaû thaúng ra moâi tröôøng, khoâng qua böôùc xöû lyù naøo…

Qua khaûo saùt taïi caùc KCN, KCX cho thaáy, soá löôïng doanh nghieäp vi phaïm veà moâi tröôøng raát cao. Cuï theå, Ñoàng Nai coù 25% soá cô sôû ñöôïc kieåm tra khoâng coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, 30% soá cô sôû xaû nöôùc thaûi vöôït tieâu chuaån cho pheùp. Caùc KCN Ñoâng Xuyeân, Phuù Myõ I, Myõ Xuaân A (Baø Ròa - Vuõng Taøu) coù treân 50% soá cô sôû khoâng thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà thu gom, phaân loaïi chaát thaûi nguy haïi. Caùc khu coâng nghieäp treân ñòa baøn Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù caùc vi phaïm: xaû thaûi vöôït tieâu chuaån cho pheùp, khoâng coù giaáy pheùp xaû thaûi, khoâng thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung trong baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng.

Ñeán nay, tình traïng caùc KCN, KCX gaây taùc ñoäng xaáu tôùi moâi tröôøng trôû neân ñaùng baùo ñoäng, ñeán möùc caùc chuyeân gia moâi tröôøng ññaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa KCN, KCX laø “Coâng vi thuû, toäi vi tieân”. Nghóa laø, coâng ñöùng ñaàu (taïo ra vieäc laøm, cuûa caûi) maø toäi cuõng ñöùng ñaàu (gaây di haïi cho moâi tröôøng).

OÂ nhieãm moâi tröôøng: Nhöõng nguyeân nhaân

Coù raát nhieàu nguyeân nhaân khieán caùc cô sôû saûn xuaát trong KCN, KCX gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, nhöng nguyeân nhaân haøng ñaàu laø lôïi ích kinh teá. Chi phí ñeå xöû lyù 1m3 nöôùc thaûi dao ñoäng töø 3.500 - 4.000 ñoàng. Trung bình moät KCN hay KCX xaû khoaûng 2.500 - 3.000 m3/ngaøy ñeâm. Neáu troán xöû lyù nöôùc thaûi, moãi thaùng chuû ñaàu tö haï taàng boû tuùi töø 300 - 360 trieäu ñoàng, trong khi ñoù, möùc xöû phaït caùc haønh vi vi phaïm laïi quaù nhoû so vôùi soá lôïi thu veà, neân nhieàu cô sôû ñaõ saün saøng noäp phaït ñeå troán traùnh traùch nhieäm baûo veä moâi tröôøng. Cuõng vì lyù do naøy moät soá ñòa baøn coù khoù khaên veà kinh teá chæ taäp trung thu huùt caùc döï aùn ñaàu tö ñeå laáp ñaày KCN, deã daøng “xueâ xoa”, chöa quan taâm ñuùng möùc tôùi moâi tröôøng. 

Beân caïnh ñoù, boä maùy, bieân cheá cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc coù lieân quan ñeán baûo veä moâi tröôøng KCN, KCX coøn moûng ôû caû caáp Trung öông vaø ñòa phöông, chöa ñaùp öùng ñöôïc toác ñoä phaùt trieån KCN, KCX.

Cô cheá phoái hôïp giöõa caùc cô quan caáp Trung öông vaø caáp ñòa phöông coøn chöa thöïc söï chaët cheõ. Theo Nghò ñònh soá 29/2008/NÑ-CP, ngaøy 14-3-2008, moät soá ban quaûn lyù KCN, KCX ñaõ thaønh laäp boä phaän thanh tra, nhöng vai troø cuûa ban quaûn lyù KCN, KCX trong coâng taùc thanh tra noùi chung vaø moâi tröôøng noùi rieâng coøn chöa roõ raøng, do phaùp luaät hieän haønh veà thanh tra khoâng quy ñònh thanh tra ban quaûn lyù KCN, KCX trong heä thoáng thanh tra Nhaø nöôùc. Taïi caùc ban quaûn lyù KCN, KCX coù phoøng moâi tröôøng, tuy nhieân chöa ñöôïc trang bò caùc thieát bò, duïng cuï quan traéc caàn thieát ñeå kòp thôøi phaùt hieän nhöõng sai phaïm trong coâng taùc moâi tröôøng. Vieäc huy ñoäng caùc nguoàn voán ñaàu tö cho xaây döïng coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi cuõng coøn nhieàu khoù khaên. Doanh nghieäp phaùt trieån haï taàng KCN gaëp nhieàu trôû ngaïi veà thuû tuïc vay voán töø quyõ moâi tröôøng, ngaân haøng, voán hoã trôï phaùt trieån chính thöùc (ODA): nguoàn voán vay haïn cheá, laõi suaát cao, ñieàu kieän cho vay phöùc taïp do döï aùn xaây döïng coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi khoù hoaøn voán.

Cuoái cuøng, veà maët kyõ thuaät coøn coù moät soá khoù khaên nhaát ñònh. Veà nöôùc thaûi, ña soá caùc KCN, KCX ñeàu phaùt trieån saûn xuaát ña ngaønh, ña lónh vöïc neân phaùt thaûi nhieàu loaïi nöôùc thaûi khaùc nhau. Vieäc gom vaø xöû lyù chung laø khoù khaên. Maëc duø soá löôïng caùc nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung ñaõ taêng leân nhöng ôû moät soá ñòa phöông, nhieàu tieâu chuaån nöôùc thaûi vöôït quaù quy ñònh cho pheùp. Nguyeân nhaân laø do vieäc vaän haønh vaø kieåm tra vaän haønh nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi chöa coù quy ñònh phaùp luaät cuï theå, cuõng nhö chöa coù cheá taøi xöû phaït coù tính raên ñe cao cho neân moät soá KCN, KCX khoâng vaän haønh caùc traïm xöû lyù nöôùc thaûi lieân tuïc. Veà khí thaûi, maëc duø caùc doanh nghieäp ñaõ coù yù thöùc thöïc hieän nhöng trang thieát bò phuïc vuï coâng taùc naøy chuû yeáu coøn sô saøi, chöa giaûm thieåu trieät ñeå aûnh höôûng cuûa khí thaûi gaây ra ñoái vôùi moâi tröôøng xung quanh. Veà chaát thaûi nguy haïi, moät soá doanh nghieäp trong KCN, KCX khoâng thöïc hieän ñaêng kyù nguoàn thaûi theo quy ñònh, coù doanh nghieäp töï löu giöõ chaát thaûi, gaây oâ nhieãm cuïc boä. Taïi moät soá ñòa phöông, coøn chöa coù doanh nghieäp thu gom, xöû lyù chaát thaûi nguy haïi cho doanh nghieäp thöù caáp trong KCN, KCX, neân chaát thaûi nguy haïi khoâng ñöôïc quaûn lyù, xöû lyù theo quy ñònh. Veà chaát thaûi raén, taïi moät soá KCN, KCX, chöa coù nôi taäp keát chaát thaûi raén ñeå ñöa ñi xöû lyù, vì vaäy, khoù khaên trong vieäc thu gom, xöû lyù…

Nhìn chung, yù thöùc cuûa doanh nghieäp trong KCN, KCX veà baûo veä moâi tröôøng ññöôïc caûi thieän. Tuy nhieân, vieäc ñaàu tö cho coâng taùc moâi tröôøng laøm taêng chi phí hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi lôïi nhuaän. Do vaäy, taïi moät soá nôi, vieäc baûo veä moâi tröôøng chöa ñöôïc doanh nghieäp töï giaùc thöïc hieän, trong khi cô cheá thanh, kieåm tra vieäc tuaân thuû phaùp luaät veà moâi tröôøng coøn loûng leûo laø nguyeân nhaân bao truøm gaây neân thöïc traïng ñaùng buoàn hieän nay.

Baûo veä moâi tröôøng KCN, KCX: Laáy “xaây” laøm neàn taûng

Ñoái vôùi nöôùc ta, vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng trong phaùt trieån kinh teá noùi chung vaø phaùt trieån KCN, KCX noùi rieâng ññöôïc Ñaûng, Nhaø nöôùc quan taâm vaø ñeà caäp ñeán ngay töø nhöõng naêm ñaàu hình thaønh, phaùt trieån caùc KCN, KCX. Trong quaù trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, nhieäm vuï baûo veä moâi tröôøng luoân ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø nöôùc coi troïng. Chæ thò soá 36-CT/TW, ngaøy 25-6-1998, vaø tieáp theo laø Nghò quyeát soá 41-NQ/TW, ngaøy 15-11-2004, cuûa Boä Chính trò veà taêng cöôøng coâng taùc baûo veä moâi tröôøng trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ñaõ xaùc ñònh nhöõng ñònh höôùng raát quan troïng, trong ñoù nhaán maïnh caùc KCN, KCX phaûi thöïc hieän toát phöông aùn xöû lyù chaát thaûi, öu tieân xöû lyù chaát thaûi ñoäc haïi. Nghò quyeát Ñaïi hoäi XI cuûa Ñaûng ñeà ra muïc tieâu, khaúng ñònh, ñeán naêm 2020 “Caùc ñoâ thò loaïi 4 trôû leân vaø taát caû caùc cuïm, khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung”.

Trong quaù trình thöïc hieän, ñaõ xuaát hieän nhöõng ñieån hình KCN, KCX vaø doanh nghieäp keát hôïp haøi hoøa giöõa phaùt trieån vaø baûo veä moâi tröôøng. Tuy nhieân, coøn nhieàu KCN, KCX, doanh nghieäp khaùc ñang loay hoay tìm ñöôøng hoaëc boû qua noäi dung moâi tröôøng. Do ñoù, nhieäm vuï chung trong thôøi gian tôùi laø, nhaân roäng ñieån hình ñi ñoâi vôùi ñöa ra nhöõng bieän phaùp cheá taøi ñoái vôùi nhöõng ñôn vò vi phaïm. Trong ñoù, laáy “xaây” laøm chính, laáy nhaân roäng ñieån hình laøm neàn taûng, vaø thoâng qua ñoù, xaây döïng söùc maïnh dö luaän ñeå coâ laäp, phaân hoùa nhöõng ñôn vò vi phaïm.

ÔÛ nöôùc ta, caùc ñieån hình tieân tieán xuaát hieän khaù sôùm. Boán naêm sau khi khai tröông KCX Taân Thuaän (naêm 1991), ñeán naêm 1995, ñaõ coù KCX Linh Trung 1 hoaït ñoäng theo moâ hình khu coâng nghieäp sinh thaùi (KCNST). Khu coâng nghieäp sinh thaùi naøy roäng 62 ha vôùi 26 coâng ty hoaït ñoäng. Ñaây laø nôi taäp hôïp cuûa caùc cô sôû saûn xuaát vaø dòch vuï cuøng höôùng tôùi moät muïc ñích laø naâng cao chaát löôïng moâi tröôøng vaø nguoàn taøi nguyeân. Coù 5 coâng ty ñ thöïc hieän caùc giaûi phaùp giaûm thieåu chaát thaûi taïi nguoàn baèng caùch trao ñoåi pheá lieäu, pheá phaåm ñeå taùi söû duïng. 21 coâng ty coøn laïi ñeàu thöïc hieän trao ñoåi chaát thaûi vôùi Coâng ty Lieân doanh Sepzone hoaëc vôùi caùc cô sôû thu mua pheá lieäu, taùi sinh, taùi cheá hoaëc xöû lyù chaát thaûi beân ngoaøi. 

Khu coâng nghieäp sinh thaùi Nhôn Traïch 2 thaønh laäp naêm 1997, coù dieän tích 347 ha vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp nhö: Deät may, cô khí cheá taïo, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, cheá bieán saûn phaåm goã... Ban Quaûn lyù khu coâng nghieäp ñaõ giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng baèng caùch aùp duïng coâng ngheä saûn xuaát saïch hôn, laøm giaûm löôïng nöôùc thaûi töø 14.000 m3 xuoáng coøn 9.000 m3/ngaøy, ñieän giaûm 37.000 kWh/ngaøy vaø hoùa chaát tieâu thuï giaûm 10% - 14%. Tieáp theo laø hình thaønh moät maïng löôùi trao ñoåi chaát thaûi, pheá lieäu giaáy ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát hoäp caton; sôïi pheá lieäu ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát gieû lau, buïi boâng... Chaát thaûi raén, khí thaûi ñeàu ñöôïc xöû lyù; coøn nöôùc thaûi ñöôïc taùi söû duïng cho caùc thieát bò veä sinh ôû khu löu truù cuûa coâng nhaân vaø töôùi caây...

Trieån voïng cuûa caùc KCNST khaù saùng suûa, ñaëc bieät laø taïi caùc khu vöïc taäp trung soá löôïng lôùn caùc KCN ña ngaønh ngheà nhö ôû Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ñoàng Nai, Bình Döông... Tuy nhieân, ñeå nhaân roäng moâ hình naøy caàn coù söï khuyeán khích, öu ñaõi veà thueá, maët baèng, ñaøo taïo nhaân löïc, phaùt trieån coâng ngheä… Chính treân neàn taûng cuûa caùc KCNST, chuùng ta deã daøng taïo ra söùc eùp veà maët phaùp luaät vaø dö luaän vôùi nhöõng KCN, KCX khoâng quan taâm ñuùng möùc tôùi traùch nhieäm baûo veä moâi tröôøng./.

(TCCS)       MH

 
TIN KHÁC
> Diễn đàn logistics Việt Nam 2018: "Logistics kết nối các vùng tăng trưởng kinh tế"
> Thủ tướng thăm Nhật Bản: Các thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỷ USD
> Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Niu Di lân
> Sử dụng nhiên liệu sinh học: Giá trị về kinh tế và hữu ích với môi trường, sức khỏe
> Hội nghị cấp cao về phát triển ngành Năng lượng ở Việt Nam
> Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy tăng trưởng
> Nguồn nhân lực Việt trước ngưỡng cửa 4.0
> Hiến kế thúc đẩy phát triển công nghiệp Việt Nam
> Hiến kế các giải pháp phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam
> Hà Nội phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2016 – 2020
> Rà soát các chính sách thuế để thúc đẩy phát triển ngành thép
> Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025
> Quy hoạch "Phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt - Lào và Việt - Campuchia"
> Kế hoạch hành động của ngành Công Thương trong lĩnh vực thủy điện
> Bộ Công Thương thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn quy hoạch thép
> Da giầy Việt Nam được tin tưởng hơn tại EU
> Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Sử dụng năng lượng tiết kiệm là yêu cầu cấp thiết
> Việt Nam đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Singapore
> Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2016: Thách thức cho phát triển bền vững
> Tầm nhìn quá xa, mục tiêu quá nhiều: Việt Nam thua cả châu Phi
> Tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại An-giê-ri
> Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020
> Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
> Ngành Công Thương phải tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
> Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành của IIASA
> Thủ tướng: 10 điểm phải sửa về môi trường kinh doanh
> Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2016
> Xây dựng chiến lược Thương hiệu Quốc gia ngành thực phẩm Việt Nam
> Tận dụng triệt để nguồn chất thải bùn đỏ
> TP.HCM: Giá trị sản xuất tại các KCX- KCN tăng cao
> Thành lập mới một số khu công nghệ cao
> Cần minh bạch phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản
> Tăng cường quản lý tài nguyên, tiết giảm chi phí sản xuất
> Gia tăng đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may
> Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp xã giao Tân Chủ tịch của Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Mê Công – Nhật Bản
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và Đoàn Doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
> Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam
> Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Lai Châu năm 2014
> Incentra hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến đầu tư, thương mại vào Nga
> Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp Cơ quan hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan
> Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí
> Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út
> TPP cơ hội để Việt Nam cải cách
> Phát triển thương hiệu ngành công nghiệp may Hà Nội
> Kỳ họp lần thứ tư Nhóm Công tác hợp tác thương mại Việt Nam – Trung Quốc
> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng TPP tại Xinh-ga-po
> Bộ Công Thương: Khởi công 3 dự án lớn đầu năm 2014 tại Kiên Giang
> Tái cơ cấu Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương: Một năm nhìn lại
> Hội nghị Tổng kết Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 và kế hoạch triển khai chương trình năm 2014
> Việt Nam từ bỏ ôtô cá nhân: Đừng mơ giá rẻ?
> Chiến lược Xuất khẩu: Phát triển ngành có hàm lượng công nghệ cao
> Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
> Nghệ An phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
> Pháp chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu chiến lược và dự báo với Việt Nam
> Hội thảo "Việt Nam – đối tác chiến lược mới của Pháp" tại Paris
> Nghệ An: Cơ bản hoàn thành đề án khuyến công quốc gia năm 2013
> Bắc Ninh thu hút đầu tư gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ
> Ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam sau gần 20 năm xây dựng
> Chiến lược mua - bán, sáp nhập doanh nghiệp để tăng trưởng đột phá
> Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm có nhiều đột phá
> Bắc Ninh: 7 giải pháp tăng hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài
> Thành phố Hồ Chí Minh: 7 kinh nghiệm thu hút FDI vào các khu công nghiệp, khu chế xuất
> Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may Việt Nam
> Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
> Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và giải pháp
> Mười bài học trong phát triển kinh tế
> Việt Nam là trung tâm sản xuất kĩ thuật mới của châu Á
> Bắc Ninh: 7 giải pháp tăng hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài
> Nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI công nghệ cao
> Ngành dệt - may, da giày cần tích cực huyển hướng
> Sản phẩm túi nhôm TikTak: ưu điểm nổi bật của ngành thực phẩm chế biến
> Thu hút đầu tư nước ngoài ở Hải Dương và những giải pháp phát triển
> Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần phải có những chính sách cụ thể
> Công nghệ sản xuất vữa khô trộn sẵn
> Sản phẩm nhuộm bằng chất màu tự nhiên
> Đổi mới công nghệ, phát triển bền vững ngành Than Việt Nam
> Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh dịch vụ-công nghiệp vào năm 2020
> Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh dán nhãn Doanh nghiệp xanh để tăng kích cầu tiêu dùng xanh
> Hà Nội đầu tư 8.500 tỷ đồng phát triển các làng nghề
> Những giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Công Thương Thái Bình
> Tìm hướng đi cho sản phẩm công nghiệp nông thôn
> Công nghiệp - mũi nhọn cho phát triển kinh tế của Hòa Bình
> Hỗ trợ doanh nghiệp bằng những chính sách thiết thực
> Công nghiệp hóa không quên nông nghiệp
> Khắc phục khó khăn cho nền kinh tế: Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
> Cần chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam
> Khai thác có hiệu quả thị trường nông thôn
> Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế
> Phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam
> Tự cung cấp điện nhờ tận dụng năng lượng nhiệt thải
> Thiết bị trộn và rót sơn
> Ra mắt cổng thông tin tìm kiếm thuần Việt
> Công ty đóng tàu Hạ Long bàn giao tàu hàng 53 nghìn tấn
> Đồng Tháp chủ động phát triển công nghiệp hỗ trợ
> Đưa công nghiệp ô tô vào nhóm công nghệ cao
> Những sản phẩm sữa mới
> Bộ Công Thương bổ sung thêm 14 mặt hàng trong nước đã sản xuất được
> Bảo đảm phân bón cho sản xuất nông nghiệp năm 2013
> Vĩnh Phúc coi trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ
> Hà Nội sẽ đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp
> Hướng đi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
> Hóa học xanh trong ngành công nghiệp dệt nhuộm
> Doanh nghiệp nước giải khát tăng tốc đầu tư
> Hội nghị ngành công thương 14 tỉnh thành phố vùng Trung du miền núi Bắc bộ.
> Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013: Mục tiêu kép - Thách thức và hiện thực hóa
> Những yếu tố cơ bản cần cho sự phát triển của công nghiệp ôtô Việt Nam
> Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư nước ngoài
> Làn sóng mới từ Nhật Bản
> Triển khai quy hoạch điện VII: Khó khăn vẫn là thu xếp vốn
> Mỗi doanh nghiệp nên biết chủ động phòng tránh tranh chấp thương mại
> Làn sóng đầu tư vào các dự án kéo sợi, dệt, nhuộm
> Thương mại điện tử - kênh xuất khẩu hữu hiệu
> Khắc phục tồn tại, tăng đầu tư vào các khu kinh tế ven biển
> Hà Nội phát triển hệ thống thương mại hiện đại
> Khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh Miền Trung - những bất cập
> Cần bắt tay ngay vào hành động tái cơ cấu thực sự ba lĩnh vực ưu tiên
> Chương trình đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng tại khu vực Nam Bộ
> Tài nguyên của trái đất đã bị khai thác quá mức
> Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
> Định hướng và một số công cụ thâm nhập thị trường nhằm tăng giá trị xuất khẩu
> Việt Nam và Nhật Bản hợp tác khai thác, chế biến đất hiếm
> Hiện thực hóa tiềm năng điện gió
> Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh nghiệm từ Nhật Bản
> Xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao
> Gắn chặt cắt giảm đầu tư công với thúc đẩy đầu tư tư nhân
> Các giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
> Để các khu kinh tế cửa khẩu tận dụng hết lợi thế tiềm năng
> Xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ thông suốt các loại thị trường
> TP Hồ Chí Minh - trọng điểm phát triển công nghệ cao của cả nước
> Môi trường đầu tư lành mạnh - điều mong ước của nhà tư vấn
> Thân thiện với môi trường: Hành động thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp
> Sản xuất ô tô trong vòng xoáy phí: Ngân sách hụt lớn
> Những vấn đề đặt ra trong tái cấu trúc Tập đoàn Dệt may Việt Nam
> Phát triển cơ khí Việt Nam - cần điều chỉnh lại chính sách cho phù hợp
> Ưu tiên cứu doanh nghiệp
> Hà Nội tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi
> Dệt may Việt Nam sau 5 năm hội nhập WTO
> Cấu trúc lại hệ thống doanh nghiệp Việt Nam và những việc cần làm
> Nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp thời gian tới
> Dệt may Việt Nam sau 5 năm hội nhập WTO
> Cấu trúc lại hệ thống doanh nghiệp Việt Nam và những việc cần làm
> Nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp thời gian tới
> Vốn với DN vừa và nhỏ: Khó cả tiếp cận lẫn hấp thụ
> Thu hút FDI hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
> Văn bản mới
> Khánh thành nhà máy cà phê hòa tan lớn nhất châu Á
> Việt Nam khánh thành nhà máy chế biến gạo xuất khẩu tại Campuchia
> Quảng Trị xây dựng nhà máy chế biến cao su
> Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 hòa lưới điện quốc gia
> 8 tiêu chí của sản phẩm mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia
> Việt Nam tích cực triển khai cam kết về sử dụng năng lượng nguyên tử
> Phát triển xanh - kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam
> Định hướng công nghệ khai thác – tuyển quặng titan sa khoáng trong tầng cát đỏ
> Củng cố và mở rộng thị trường châu Âu
> Thành tựu , định hướng xây dựng và phát triển KCN, KCX Việt Nam
> Việt Nam cần sớm tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư từ Nhật Bản
> Thu hút, ổn định lâu dài nguồn nhân lực tại doanh nghiệp các tỉnh phía Nam
> Doanh nghiệp Việt cần tăng cường gắn kết để cùng phát triển
> Hiện trạng phát triển ngành máy và thiết bị phục vụ nông nghiệp của Việt Nam
> Dệt may đón xu hướng tiêu dùng mới ở châu Âu
> Tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực của Hà Nội
> Quan hệ bốn “nhà” trong sản xuất bông
> Quan hệ bốn “nhà” trong sản xuất bông
> Bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái khu công nghiệp, khu chế xuất
> Yêu cầu loại bỏ các dự án thủy điện chiếm nhiều đất rừng
> Thái Bình triển khai các chương trình, biện pháp tiết kiệm điện
> Làn sóng mới từ Nhật Bản
> Triển khai quy hoạch điện VII: Khó khăn vẫn là thu xếp vốn
> Quảng Ninh: Thu hút FDI công nghệ sạch làm động lực phát triển kinh tế
> Doanh nghiệp dệt may coi trọng thị trường trong nước
> Chiến lược quốc gia An tồn thực phẩm giai đoạn 2011-2020
> Phong cách sống thân thiện môi trường
> Nhà máy điện gió Bạc Liêu sắp hòa lưới điện quốc gia
> Tăng trưởng kinh tế giảm 3,2% vì biến đổi khí hậu?
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội