IPSI

Nghiên Cứu Chiến Lược, Chính Sách Công Thương

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN

1. VĂN PHÒNG
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Văn phòng là bộ phận giúp Viện trưởng theo dõi, tổng hợp mọi mặt hoạt động của Viện phục vụ cho sự chỉ đạo và quản lý của lãnh đạo Viện bao gồm công tác kế hoạch, tổ chức nhân sự, kế toán tài chính và hành chính quản trị.
Nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng Viện :
Theo dõi, tổng hợp tình hình, lập báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về các hoạt động của Viện.
Là đầu mối giải quyết các chính sách Lao động – tiền lương và các chế độ có liên quan khác. Giúp lãnh đạo Viện quản lý nhân sự của toàn cơ quan kể cả Văn phòng đại diện phía Nam.
Rà soát các văn bản pháp quy do các Phòng, Ban, Trung tâm ban hành, và hướng dẫn việc thực hiện các văn bản.
Tổ chức tốt công tác văn thư, lưu trữ của Viện, bảo vệ bí mật Nhà nước và cơ quan.
Phối hợp với các Phòng, Ban, Trung tâm tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chuyến đi công tác, các buổi tiếp khách do lãnh đạo Viện chủ trì.
Bảo đảm điều kiện vật chất và phương tiện làm việc cho các Phòng, Ban, Trung tâm, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong Viện.
Giúp lãnh đạo Viện tổ chức chỉ đạo thực hiện công việc kế toán thông kê, đồng thời làm nhiệm vụ kiểm soát viên kinh tế tài chính của Nàh nước tại Viện.
Quản lý toàn bộ các hoạt động thu, chi, hạn mức kinh phí và các nguồn kinh phí khác cấp cho hoạt động bộ máy, các đề tài dự án của Viện. Kiểm tra giám sát công tác kế toán và các hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Viện.
 
2. PHÒNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Viện lập quy hoạch phát triển công nghiệp ở phạm vị tổng thể; ngành, chuyên ngành; sản phẩm; vùng lãnh thổ theo nhiệm vụ được giao;
Nghiên cứu khoa học công nghệ theo nhiệm vụ được giao;
Nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu chuyển giao theo hợp đồng của Viện với các đối tác là tổ chức, địa phương trong và ngoài nước;
Góp ý kiến cho các vấn đề chuyên môn khi được Viện giao nhiệm vụ;
Tham gia Hội đồng Khoa học Công nghệ của Viện và các hội đồng thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án, báo cáo các công trình nghiên cứu; tham gia các hội thảo theo nhiệm vụ khi được giao;
Thực hiện quản lý sử dụng có hiệu quả; vận hành, bảo quản đúng quy trình toàn bộ tài sản được Viện giao;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Viện giao.

 
3. PHÒNG THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Thu thập, khai thác, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Vụ chức năng và thông tin về sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước phục vụ lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài ngành công nghiệp, đồng thời phục vụ nghiên cứu chuyên môn của Viện.
Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp, quản lý Nhà nước về công nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Quản lý và khai thác mạng thông tin nội bộ Bộ Công nghiệp.
Biên tập và xuất bản Tuần tin Công nghiệp & Thương mại Việt nam; Thông tin Chiến lược, Chính sách công nghiệp và các ấn phẩm khác.
Thiết lập quan hệ nghiệp vụ thông tin tư liệu với các cơ quan trong và ngài nước trong khuôn khổ hoạt động của Viện.
Tư vấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành công nghiệp.
Tham gia tổ chức các hội chợ – triển lãm công nghiệp và chuyên ngành công nghiệp hàng năm.
Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học và công nghệ, khoa học quản lý kinh tế ngành công nghiệp.
Hợp đồng cung cấp thông tin, quảng cáo giới thiệu doanh nghiệp trên Tuần tin Công nghiệp & Thương mại Việt Nam.
Thành viên của Hội đồng khoa học Viện.
 
4. PHÒNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ & DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Tổ chức triển khai công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý trong ngành công nghiệp kể cả công tác đào tạo sau đại học.
Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công nghiệp.
Tổ chức triển khai công tác đào tạo về kinh tế, quản lý, nghiệp vụ và đào tạo sau đại học.
Bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ quản trị doanh nghiệp đương chức.
Tham gia công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ – môi trường, chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp.
Tổ chức triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học về chiến lược, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp.
Nghiên cứu và soạn thảo nội dung, chương trình cũng như phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản trị doanh nghiệp đương chức và sau đạihọc.
Tư vấn về quản trị doanh nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường XNK hàng hoá và vật tư phục vụ sản xuất công nghiệp, chuyển giao công nghệ, ứng dụng phần mềm vào Quản trị doanh nghiệp.
Triển khai các dịch vụ công nghiệp khác như các dịch vụ in ấn, xuất bản và sao, nhân tài liệu.
 
5. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC Và HỢP TÁC QUỐC TẾ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Giúp Viện trưởng trong công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn và hàng năm của Viện trình các cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt.
Phối hợp với Hội đồng khoa học, các Trưởng phòng chuyên môn, chủ nhiệm đề tài, thống nhất và trình Viện trưởng phê duyệt đề cương nghiên cứu, kế hoạch chi tiết thực hiện các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu trong kỳ kế hoạch.
Theo dõi giám sảt, hỗ trợ việc thực hiện các đề tài, chương trình nghiên cứu của Viện để đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Phối hợp cùng Hội đồng khoa học tiến hành thẩm định các hợp đồng nghiên cứu trước khi trình Viện trong ký kết, tổ chức việc nghiệm thu, thanh lý các hợp đồng nghiên cứu thuộc nguồn vốn ngân sách.
Đề xuất việc phân bổ, điều phối các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu cho các chủ nhiệm đề án để trình Hộ đồng khoa học và Viện trưởng phê duyệt.
Báo cáo định kỳ hàng quý, năm về tình hình thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu của Viện.
Lưu trữ, bảo quản hồ sơ các sản phẩm được nghiệm thu của các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu của Viện.
Là đầu mối Hợp tác với các cá nhân, tổ chức và các cơ quan nghiên cứu nước ngoài của Viện.
Giúp Viện trưởng quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện trong việc xúc tiến tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, tìm kiếm các chương trình, dự án hợp tác, các nguồn tài trợ cho hoạt động của Viện.
Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của Viện.
Lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào và giúp Viện trưởng quản lý các đoàn ra, đoàn vào của Viện.
Thành viên của Hội đồng khoa học Viện.
 
6. PHÒNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Thiết kế và tham mưu cho Bộ Công nghiệp về các chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghiệp.
Xây dựng các chính sách bảo vệ môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp.
Xây dựng và kiến nghị ban hành các tiêu chuẩn môi trường.
Cung cấp các dịch vụ và tư vấn về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Cung cấp các chương trình đào tạo và đào tạo về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
 
7. PHÒNG NĂNG LƯỢNG
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Nghiên cứu chiến lược, lập quy hoạch phát triển ngành Năng lượng và xây dựng Chính sách Năng lượng quốc gia.
Thu thập, phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng.
Đánh giá trữ lượng các nguồn năng lượng và lập bảng cân băng năng lượng.
Nghiên cứu môi trường trong phát triển năng lượng.
Nghiên cứu sử dụng năng lượng có hiệu quả.
Nghiên cứu về giá (giá điện, than, dầu khí, …)
Nghiên cứu về cải tiến cơ cấu tổ chức ngành năng lượng.
Xây dựng chính sách năng lượng Quốc gia, tham gia lập chiến lược phát triển các ngành điện, than, dầu khí.
Thực hiện các nghiên cứu về năng lượng mới, năng lượng tái tạo, nghiên cứu cung cấp và chính sách năng lượng khu vực nông thôn.
Tư vấn Quy hoạch điện: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tư vấn đầu tư xây dựng điện: Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư các dự án điện).
Tham gia công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.
 
8. PHÒNG NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH HỘI NHẬP
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tổng thể; ngành, lĩnh vực; sản phẩm theo nhiệm vụ được giao; Chủ trì và tham gia xây dựng các quy hoạch phát triển công nghiệp khi được giao nhiệm vụ;
Nghiên cứu các chính sách quản lý phát triển công nghiệp; liên kết trong công nghiệp và thương mại; mối liên hệ giữa công nghiệp với các ngành kinh tế, kỹ thuật khác theo nhiệm vụ được giao;
Nghiên cứu khoa học công nghệ, khoa học quản lý theo nhiệm vụ được giao;
Nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu chuyển giao theo hợp đồng của Viện với các đối tác là tổ chức, địa phương trong và ngoài nước;
Góp ý kiến cho các vấn đề chuyên môn khi được giao nhiệm vụ;
Tham gia  Hội đồng Khoa học Công nghệ của Viện và các hội đồng thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án, các công trình nghiên cứu; tham gia các hội thảo theo nhiệm vụ được giao;
Thực hiện quản lý sử dụng có hiệu quả, vận hành, bảo quản đúng quy trình toàn bộ tài sản được giao;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
 
9.TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Thực hiện việc môi giới tiếp xúc giữa các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước vào các dự án đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ thuộc các ngành công nghiệp, bao gồm :
Lập hồ sơ dự án.
Xúc tiến việc xin giấy phép đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ.
Thực hiện các dịch vụ tiền dự án.
Các dịch vụ sau giấy phép của các dự án đã được Trung tâm tư vấn.
Thu xếp nguồn tài chính cho các dự án đầu tư lớn.
Làm đại diện cho các Tỉnh, Thành phố trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Tham gia đầu tư và sản xuất kinh doanh trong những trường hợp cho phép.
 
10. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CÔNG NGHIỆP
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Nghiên cứu, phát triển khoa học – công nghệ phần mềm và ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin tiên tiến phục vụ sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành công nghiệp.
Tổ chức sản xuất – kinh doanh sản phẩm phần mềm công nghiệp để thay thế các sản phẩm phần mềm nhập khẩu; Tham gia hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, liên kết trong việc xuất khẩu nguồn nhân lực công nghệ thông tin và sản phẩm phần mềm đóng gói.
Cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ phần mềm công nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế.
Liên kết, hợp tác đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, triển khai khoa học – công nghệ, sản xuất, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ về phần mềm công nghiệp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ về lập trình cho cán bộ công nhân viên của Trung tâm và các đơn vị có nhu cầu.
 
11. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ (SIDEC)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Tham gia xây dựng chiến lược,qui hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ,chương trình, kế hoạch hành động về phát triển Công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam.
Xây dựng các chương trình,dự án phát triển Công nghiệp hỗ trợ,tổ chức các lớp đào tạo,hội thảo,nghiên cứu về Công nghiệp hỗ trợ và phát triển hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
Xây dựng, khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu về Công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam, thực hiện các cuộc khảo sát điều tra, đánh giá thực trạng năng lực Công nghiệp hỗ trợ.
Thực hiện hoạt động tư vấn cho các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ.

Địa chỉ: 33 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm- Hà Nội

Website: http://ipsi.org.vn

Email: contact@ipsi.org.vn