IPSI

Nghiên Cứu Chiến Lược, Chính Sách Công Thương

Địa chỉ: 33 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm- Hà Nội

Website: http://ipsi.org.vn

Email: contact@ipsi.org.vn