IPSI

Nghiên Cứu Chiến Lược, Chính Sách Công Thương

VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm- Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 346 029 
Fax: (04) 38 253 417
Website: http://www.ipsi.org.vn
Email: IPSI@moit.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển công nghiệp, vùng công nghiệp trong cả nước.
2. Nghiên cứu các đề tài khoa học về kinh tế, kỹ thuật và các mô hình tổ chức quản lý công nghiệp.
3. Hoạt động tư vấn trong các lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ và tổ chức các hoạt động dịch vụ công nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
4. Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, đề xuất các chính sách, các giải pháp về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp bảo đảm phát triển bền vững.
5. Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ phần mềm ứng dụng các tiến bộ công nghệ tin học vào tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh công nghiệp.
6. Tổ chức các hoạt động thông tin kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường bao gồm:
a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới thông tin và hợp tác thông tin với nước ngoài theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện thông tin dưới các hình thức tổ chức xuất bản ấn phẩm, báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học kinh tế kỹ thuật, quảng cáo giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ triển lãm, hoạt động trao đổi nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức phát triển, trao đổi thông tin, ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin trong ngành công nghiệp;
d) Dự báo thị trường hàng hóa công nghiệp.
7. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ quản lý kinh tế và tổ chức đào tạo sau đại học cho các đối tượng có nhu cầu theo quyết định của Nhà nước.
8. Thực hiện các quan hệ hợp tác trao đổi, nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển công nghiệp, quản lý kinh tế kỹ thuật với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: 33 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm- Hà Nội

Website: http://ipsi.org.vn

Email: contact@ipsi.org.vn